Auditoria i peritatge

Auditoria i peritatge

A ANGLE INFORMÀTICA oferim serveis professionals d'auditoria i peritatge de sistemes informàtics recolzats en la legislació i normativa vigent. Comptem amb un equip d'auditors especialistes en la realització d'auditories de solucions de Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI), RGPD, peritatge,... 

Fases en la realització de la auditoria

  1. Coneixement genèric de l'empresa, el seu àmbit de negoci, els sistemes d'informació que disposen, la seva estructura administrativa, les seves relacions amb organismes oficials, associacions, institucions i altres empreses.
  2. Elaboració d'un pla de treball en el qual es detallen les activitats o tasques a auditar, tenint en compte, d'una banda, els requisits de revisió imposats pel Reglament en relació amb l'auditoria, i per l'altra, l'àmbit de negoci i sistemes de l'empresa.
  3. Realització del treball de camp, això és, la revisió pràctica de les activitats incloses en el pla de treball.
  4. Anàlisi dels punts febles i obtenció de les recomanacions i conclusions.
  5. Elaboració de l'informe.